Dostępność

 

 • Informacja o Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy - ETR - tutaj

 • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej sp4mkleczyca.pl

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

  Status zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

  Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

  Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Skonieczki-Król, szkolapodstawowa4@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 247212653 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

  Ozorkowskie Przedmieście 6c
  99-100 Łęczyca

  Parking

  • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 15 metrów.
  • Parking jest bezpłatny.
  • W okolicy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości 15 metrów od wejścia głównego. Usytuowane jest ono przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście na terenie ogólnodostępnym.

  Pies asystujący

  • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

  Wejście do budynku

  • Wejście do szkoły znajduje się ulicy Ozorkowskie Przedmieście.
  • Przy schodach znajduje się poręcz.
  • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  • Otwierają się na zewnątrz.
  • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
  • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
  • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeniem przynajmniej godziny na numer telefonu (24) 7212653.

  Przestrzeń za wejściem

  • Za pierwszym wejściem znajdują się kolejne oszklone drzwi, które otwierają się na zewnątrz. Za nimi znajduje się hol, gdzie przy ścianach ustawione są ławki, a na środku stoliki z krzesełkami. Za drzwiami znajdującymi się po prawej stronie jest punkt informacyjno-komunikacyjny.
  • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w holu szkoły i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
  • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
  • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

  Ciągi poziome

  • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
  • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

  Ciągi pionowe

  • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

  Schody

  • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
  • Stopnie są oznaczone kontrastowo
  • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

  Pomieszczenia

  • Około 60% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

  Łazienka

  • Nie mamy dostępnej toalety.
  • Nie ma pochwytów przy ustępie.

  Aplikacje mobilne

  brak

  Dodatkowe informacje

 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - tutaj

 • Raport - tutaj

 • Instrukcja wejścia na teren szkoły osoby niepełnosprawnej z psem asystującym / psem przewodnikiem - tutaj