Dostępność

 

 • Informacja o Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy - ETR - tutaj

 • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.sp4mkleczyca.pl/

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 2. Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo. 3. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 5. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 6. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Skonieczki-Król, szkolapodstawowa4@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 721 2653. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

   Adres

   1. Województwo łódzkie
   2. Powiat łęczycki
   3. Gmina Miasto Łęczyca
   4. Łęczyca
   5. ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
   6. 99-100 Łęczyca

   Parking

   1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

   Pies asystujący

   1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

   Wejście do budynku

   1. Do wejścia prowadzą schody.
   2. Przy schodach znajduje się poręcz.
   3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
   4. Otwierają się na zewnątrz.
   5. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
   6. Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

   Przestrzeń za wejściem

   1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
   2. Punkt obsługi znajduje się w sekretariacie szkoły.

   Ciągi poziome

   1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
   2. Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

   Ciągi pionowe

   1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
   2. Schody

    1. Ciąg schodów składa się z 12 stopni.
    2. Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
    3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

   Pomieszczenia

   1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - tutaj

 • Raport - tutaj

 • Instrukcja wejścia na teren szkoły osoby niepełnosprawnej z psem asystującym / psem przewodnikiem - tutaj