Dostępność

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.sp4mkleczyca.pl/

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy


  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików JPG nie są dostępne cyfrowo (skan dokumentu). 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 3. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. 4. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 5. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 4. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Skonieczki-Król, szkolapodstawowa4@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 721-26-53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy mieści się przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 6 c. Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Wejście monitorowane jest kamerą zewnętrzną i wewnętrzną, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dwa wejścia usytuowane od strony zachodniej (boisko szkolne) oraz oraz wejście od południowej (ul. Kopalniana) również nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w placówce powinny zgłosić taką potrzebę drogą telefoniczną (24 721-26-53) lub mailową (szkolapodstawowa4@wp.pl). W takich sytuacjach do wejścia głównego zostanie skierowany właściwy pracownik dla danej sprawy. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych, jak również nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Szkoła jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Na piętrze, parterze oraz w kondygnacji podziemnej znajdują się przestronne korytarze. Wewnątrz budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów. Przy schodach zamontowane są barierki. W budynku nie ma dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - tutaj

Raport - tutaj